Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
307033

tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022

Ngày 08/01/2020 11:19:33

Ngày 17/12/2019 Đảng ủy xã Cẩm Tâm đã ban hành kế hoạch số 34-KH/ĐU về việc hướng dẫn Tổ chức đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2022. Với mục đích nhằm đánh giá tổng kết quá trình thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ và chi uỷ trong nhiệm kỳ. Để rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo tổ chức thực hiện nghị quyết của chi bộ. Đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tiếp theo sát đúng với yêu cầu thực tiễn. Đại hội đánh giá quá trình lãnh đạo của chi uỷ để giới thiệu những đồng chí có đức, có tài, có phẩm chất chính trị, có trách nhiệm, để bầu vào ban chấp hành chi ủy nhiệm kỳ mới, để lãnh đạo chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Việc chuẩn bị nội dung đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2022, phải theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương, trong đó cần lưu ý: Việc chuẩn bị báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của chi bộ phải đánh giá đúng tình hình, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm; cần gắn đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện " tự diễn biến", " tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy phải trên tinh thần thẳng thắn, cầu thị, đánh giá đúng kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan đối với những yếu kém, khuyết điểm và đề ra giải pháp khắc phục.

Đại hội chi bộ cần thực hiện 05 nội dung cơ bản sau: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội trong nhiệm kỳ và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo của BCH chi ủy. Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội XIII của Đảng và các văn kiện đại hội đảng các cấp. Đại hội thảo luận. Bầu ban chấp hành chi ủy, bầu Bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2020-2022. Bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu đảng bộ xã khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Biểu quyết thông qua Nghị quyết lãnh đạo trên các lĩnh vực nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Công tác chuẩn bị: Chuẩn bị báo cáo: Bước 1: Họp BCH chi ủy để Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ, phương hướng, nhiệm kỳ mới; xây dựng Báo cáo tổng kết, báo cáo kiểm điểm BCH chi ủy; xây dựng đề án nhân sự BCH chi ủy, các chức danh; phân công người viết báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của chi bộ trong nhiệm kỳ và báo cáo kiểm điểm của chi uỷ. Bước 2: Thông qua chi bộ để chi bộ tham gia thảo luận góp ý, tiếp tục chỉnh sửa hoàn chỉnh báo cáo. Bước 3: Chuẩn bị nhân sự. Việc chuẩn bị nhân sự và bầu cử chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022, phải thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, quy định của Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Nhân sự BCH chi ủy phải bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, đủ số lượng và cơ cấu hợp lý để lãnh đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong nhiệm kỳ tới. Cơ cấu các đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng; có kinh nghiệm thực tiễn, có trình độ, năng lực tổ chức thực nhiệm vụ của Chi bộ.Về sức khỏe: Các đồng chí được giới thiệu tham gia cấp ủy phải có đủ sức khỏe để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Những chi bộ có nguồn nhân sự trẻ, đảm bảo điều kiện, năng lực; thì đưa vào cơ cấu BCH chi ủy khóa mới. Xây dựng nguồn nhân sự BCH chi ủy; thông qua hội nghị Chi bộ lấy phiếu tín nhiệm dự kiến nguồn nhân sự BCH khóa mới, để Đại hội bầu. Chi bộ tổng hợp, báo cáo kết quả về Đảng ủy xem xét dự nguồn nhân sự bầu cử trong Đại hội. Chi uỷ họp dự kiến nhân sự. Thực hiện điểm 4 Điều 24 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá XII). và quyết định 244-QĐ/TW qui chế bầu cử trong Đảng. Căn cứ vào tình hình thực tế để phân công bố trí cán bộ, quan tâm đến cán bộ nữ, cán bộ trẻ trong chi ủy đáp ứng với yêu cầu nhiêm vụ mới cũng như tính kế thừa bảo đảm qui hoạch lâu dài. Đối với chi bộ có 10 đến 20 đảng viên chính thức. Bầu chi ủy chi bộ là 03 đồng chí. Bầu bí thư, phó bí thư trong số chi uỷ viên. Đồng chí Bí thư chi bộ trực tiếp làm công tác kiểm tra.

Chi bộ có từ 20 đảng viên chính thức trở lên bầu chi uỷ với số lượng là 05 đ/c. Bầu bí thư, phó bí thư trong số chi uỷ viên. Đồng chí Bí thư chi bộ trực tiếp làm công tác kiểm tra. Nhân sự bầu cử có số dư so với số đắc cử 01 đồng chí (Chi uỷ dự kiến đắc cử). Chi bộ lập báo cáo đề án nhân sự trình đại hội.

Đảng uỷ chọn chi bộ thôn Thành Công để tổ chức đại hội điểm, rút kinh nghiệm, thời gian đại hội chiều ngày 10/01/2020. Các chi bộ còn lại căn cứ tình hình thực tế của chi bộ để bố trí thời gian đại hội phù hợp và xong trước ngày 20/01/2020.

Hồ sơ đại hội để duyệt với BTV đảng ủy gồm: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020. Báo cáo kiểm điểm BCH chi ủy. Dự thảo nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Báo cáo đề án nhân sự. Báo cáo chương trình đại hội.

Sau đại hội các chi bộ báo cáo bằng văn bản gồm: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, phương hướng nhiệm kỳ tới. Báo cáo kiểm điểm chi ủy. Nghị quyết đại hội của chi bộ.

Kết quả bầu cử ( Biên bản kiểm phiếu ). Tờ trình đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử.

Căn cứ kế hoạch này các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các đ/c cán bộ được phân công chỉ đạo các chi bộ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ chuẩn bị báo cáo và các điều kiện cần thiết đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả và đúng tiến độ. Chi ủy, Bí thư các Chi bộ chủ động xây dựng báo cáo chính trị, nhân sự Đại hội của Chi bộ và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy xã trước khi tổ chức Đại hội. Văn phòng Đảng ủy có trách nhiệm tham mưu cho BTV Đảng ủy xây dựng chương trình, hướng dẫn nghi lễ tổ chức Đại hội; tập hợp các văn bản liên quan để gửi các chi bộ triển khai thực hiện.

Biên tập: Hà Thu

tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022

Đăng lúc: 08/01/2020 11:19:33 (GMT+7)

Ngày 17/12/2019 Đảng ủy xã Cẩm Tâm đã ban hành kế hoạch số 34-KH/ĐU về việc hướng dẫn Tổ chức đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2022. Với mục đích nhằm đánh giá tổng kết quá trình thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ và chi uỷ trong nhiệm kỳ. Để rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo tổ chức thực hiện nghị quyết của chi bộ. Đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tiếp theo sát đúng với yêu cầu thực tiễn. Đại hội đánh giá quá trình lãnh đạo của chi uỷ để giới thiệu những đồng chí có đức, có tài, có phẩm chất chính trị, có trách nhiệm, để bầu vào ban chấp hành chi ủy nhiệm kỳ mới, để lãnh đạo chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Việc chuẩn bị nội dung đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2022, phải theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương, trong đó cần lưu ý: Việc chuẩn bị báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của chi bộ phải đánh giá đúng tình hình, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm; cần gắn đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện " tự diễn biến", " tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy phải trên tinh thần thẳng thắn, cầu thị, đánh giá đúng kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan đối với những yếu kém, khuyết điểm và đề ra giải pháp khắc phục.

Đại hội chi bộ cần thực hiện 05 nội dung cơ bản sau: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội trong nhiệm kỳ và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo của BCH chi ủy. Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội XIII của Đảng và các văn kiện đại hội đảng các cấp. Đại hội thảo luận. Bầu ban chấp hành chi ủy, bầu Bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2020-2022. Bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu đảng bộ xã khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Biểu quyết thông qua Nghị quyết lãnh đạo trên các lĩnh vực nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Công tác chuẩn bị: Chuẩn bị báo cáo: Bước 1: Họp BCH chi ủy để Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ, phương hướng, nhiệm kỳ mới; xây dựng Báo cáo tổng kết, báo cáo kiểm điểm BCH chi ủy; xây dựng đề án nhân sự BCH chi ủy, các chức danh; phân công người viết báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của chi bộ trong nhiệm kỳ và báo cáo kiểm điểm của chi uỷ. Bước 2: Thông qua chi bộ để chi bộ tham gia thảo luận góp ý, tiếp tục chỉnh sửa hoàn chỉnh báo cáo. Bước 3: Chuẩn bị nhân sự. Việc chuẩn bị nhân sự và bầu cử chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022, phải thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, quy định của Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Nhân sự BCH chi ủy phải bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, đủ số lượng và cơ cấu hợp lý để lãnh đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong nhiệm kỳ tới. Cơ cấu các đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng; có kinh nghiệm thực tiễn, có trình độ, năng lực tổ chức thực nhiệm vụ của Chi bộ.Về sức khỏe: Các đồng chí được giới thiệu tham gia cấp ủy phải có đủ sức khỏe để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Những chi bộ có nguồn nhân sự trẻ, đảm bảo điều kiện, năng lực; thì đưa vào cơ cấu BCH chi ủy khóa mới. Xây dựng nguồn nhân sự BCH chi ủy; thông qua hội nghị Chi bộ lấy phiếu tín nhiệm dự kiến nguồn nhân sự BCH khóa mới, để Đại hội bầu. Chi bộ tổng hợp, báo cáo kết quả về Đảng ủy xem xét dự nguồn nhân sự bầu cử trong Đại hội. Chi uỷ họp dự kiến nhân sự. Thực hiện điểm 4 Điều 24 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá XII). và quyết định 244-QĐ/TW qui chế bầu cử trong Đảng. Căn cứ vào tình hình thực tế để phân công bố trí cán bộ, quan tâm đến cán bộ nữ, cán bộ trẻ trong chi ủy đáp ứng với yêu cầu nhiêm vụ mới cũng như tính kế thừa bảo đảm qui hoạch lâu dài. Đối với chi bộ có 10 đến 20 đảng viên chính thức. Bầu chi ủy chi bộ là 03 đồng chí. Bầu bí thư, phó bí thư trong số chi uỷ viên. Đồng chí Bí thư chi bộ trực tiếp làm công tác kiểm tra.

Chi bộ có từ 20 đảng viên chính thức trở lên bầu chi uỷ với số lượng là 05 đ/c. Bầu bí thư, phó bí thư trong số chi uỷ viên. Đồng chí Bí thư chi bộ trực tiếp làm công tác kiểm tra. Nhân sự bầu cử có số dư so với số đắc cử 01 đồng chí (Chi uỷ dự kiến đắc cử). Chi bộ lập báo cáo đề án nhân sự trình đại hội.

Đảng uỷ chọn chi bộ thôn Thành Công để tổ chức đại hội điểm, rút kinh nghiệm, thời gian đại hội chiều ngày 10/01/2020. Các chi bộ còn lại căn cứ tình hình thực tế của chi bộ để bố trí thời gian đại hội phù hợp và xong trước ngày 20/01/2020.

Hồ sơ đại hội để duyệt với BTV đảng ủy gồm: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020. Báo cáo kiểm điểm BCH chi ủy. Dự thảo nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Báo cáo đề án nhân sự. Báo cáo chương trình đại hội.

Sau đại hội các chi bộ báo cáo bằng văn bản gồm: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, phương hướng nhiệm kỳ tới. Báo cáo kiểm điểm chi ủy. Nghị quyết đại hội của chi bộ.

Kết quả bầu cử ( Biên bản kiểm phiếu ). Tờ trình đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử.

Căn cứ kế hoạch này các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các đ/c cán bộ được phân công chỉ đạo các chi bộ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ chuẩn bị báo cáo và các điều kiện cần thiết đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả và đúng tiến độ. Chi ủy, Bí thư các Chi bộ chủ động xây dựng báo cáo chính trị, nhân sự Đại hội của Chi bộ và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy xã trước khi tổ chức Đại hội. Văn phòng Đảng ủy có trách nhiệm tham mưu cho BTV Đảng ủy xây dựng chương trình, hướng dẫn nghi lễ tổ chức Đại hội; tập hợp các văn bản liên quan để gửi các chi bộ triển khai thực hiện.

Biên tập: Hà Thu