Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
307033

Tuyên truyền cổ động đại hội mặt trận Tổ quốc xã Cẩm Tâm lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 01/03/2024 00:00:00

Tuyên truyền cổ động đại hội mặt trận Tổ quốc xã Cẩm Tâm lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

-Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Cẩm Tâm lần thứ 14 , nhiệm kỳ 2024 – 2029 !
- Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Cẩm Tâm lần thứ 16 , nhiệm kỳ 2024 – 2029 sẽ diễn ra vào ngày 5,6 tháng 3 năm 2024
- Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Cẩm Tâm lần thứ 16 , nhiệm kỳ 2024 – 2029 là sự kiện chính trị quan trọng đối với Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và các tầng lớp Nhân dân. Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh cao cả của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
- Thông qua tổ chức Đạihội để đánh giá đúng, khách quan tình hình Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân
- Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, huy động sức mạnh của toàn dân, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.
- Đại hội sẽ cử ra Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tiêu biểu, đại diện, thực sự là nòng cốt xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
- Nhiệt liệt chào mừngĐại hội đại biểu Mặttrận tổ quốc Việt Nam xã Cẩm Tâm lần thứ16 , nhiệm kỳ 2024 – 2029!
-Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổquốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024 – 2029!
- Xã Cẩm TâmThi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốcViệt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lầnthứ 10,nhiệmkỳ 2024 – 2029!
-Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnhtoàn diện công cuộc đổi mới vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, vănminh!
-Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cáchHồ Chí Minh!
-Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,văn minh!
-Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
-Thành công, thành công, đại thành công!

Tuyên truyền cổ động đại hội mặt trận Tổ quốc xã Cẩm Tâm lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

Đăng lúc: 01/03/2024 00:00:00 (GMT+7)

Tuyên truyền cổ động đại hội mặt trận Tổ quốc xã Cẩm Tâm lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

-Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Cẩm Tâm lần thứ 14 , nhiệm kỳ 2024 – 2029 !
- Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Cẩm Tâm lần thứ 16 , nhiệm kỳ 2024 – 2029 sẽ diễn ra vào ngày 5,6 tháng 3 năm 2024
- Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Cẩm Tâm lần thứ 16 , nhiệm kỳ 2024 – 2029 là sự kiện chính trị quan trọng đối với Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và các tầng lớp Nhân dân. Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh cao cả của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
- Thông qua tổ chức Đạihội để đánh giá đúng, khách quan tình hình Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân
- Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, huy động sức mạnh của toàn dân, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.
- Đại hội sẽ cử ra Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tiêu biểu, đại diện, thực sự là nòng cốt xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
- Nhiệt liệt chào mừngĐại hội đại biểu Mặttrận tổ quốc Việt Nam xã Cẩm Tâm lần thứ16 , nhiệm kỳ 2024 – 2029!
-Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổquốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024 – 2029!
- Xã Cẩm TâmThi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốcViệt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lầnthứ 10,nhiệmkỳ 2024 – 2029!
-Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnhtoàn diện công cuộc đổi mới vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, vănminh!
-Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cáchHồ Chí Minh!
-Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,văn minh!
-Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
-Thành công, thành công, đại thành công!