Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
307033

GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CHUYỂN ĐỔI SỐ (SMEDX).

Ngày 05/04/2024 00:00:00

GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CHUYỂN ĐỔI SỐ (SMEDX).

Chương trình nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số thành công theo mục tiêu của “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số” tại Quyết định số 377/QĐ-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2021. Đây là cơ sở pháp lý thu hút các doanh nghiệp nền tảng số, cơ quan, tổ chức, hiệp hội, viện, trường có các công nghệ số, nền tảng số và các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Chương trình gồm các hoạt động chính:
Thứ nhất là, Lựa chọn các nền tảng xuất sắc tham gia Chương trình; trong đó nghiên cứu, xây dựng Danh mục các nhóm nền tảng số mà các doanh nghiệp SMEs cần đó là các lĩnh vực Quản trị và nghiệp vụ quản lý; Khách hàng và thị trường; Hạ tầng công nghệ và an ninh mạng; nghiệp vụ chuyên ngành. Thông qua danh mục các nhóm nền tảng số phục vụ chuyển đối số cho các doanh nghiệp SMES là cơ sở để đánh giá, lựa chọn các nền tảng số tham gia Chương trình. Danh mục này sẽ được thường xuyên đánh giá, sửa đổi, cập nhật phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp và tình hình thực tế.
Thứ hai là,Cổng thông tin điện tử của Chương trình tại địa chỉ http://smedx.vn để cung cấp thông tin về Chương trình; cung cấp kiến thức, tài liệu về chuyển đổi số doanh nghiệp; là đầu mối cho các doanh nghiệp SMES đăng ký tham gia Chương trình và sử dụng các nền tảng số của Chương trình; là sàn giao dịch hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số.
Thứ ba là,Xây dựng tài liệu, ấn phẩm, chiến dịch truyền thông về Chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như qua các mạng xã hội. Thường xuyên cung cấp thông tin về các hoạt động của Chương trình; phối hợp và tăng cường kiểm soát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các thông tin xấu, độc hại sai sự thật về các nội dung của chương trình.
Thứ tư là,Triển khai các khóa tập huấn, đào tạo về chuyển đổi số cho doanh nghiệp; tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương và các hiệp hội, các bên có liên quan để triển khai Chương trình; xây dựng các tài liệu, công cụ dữ liệu hỗ trợ; tổ chức Mạng lưới chuyên gia tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp SMEs. Để triển khai chương trình một cách đồng bộ, toàn diện, Bộ Thông tin và Truyền thông giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, truyền thông về chuyển đổi số cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn; vận động các doanh nghiệp tham gia Chương trình, sử dụng các nền tảng số để chuyển đổi số tại địa chỉ http://smedx.vn; Ưu tiên sử dụng nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương được quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017) để hỗ trợ các doanh nghiệp SMEs trên địa bàn tham gia Chương trình này; chú trọng việc tổ chức các cuộc hội thảo, tập huấn về chuyển đổi số cho doanh nghiệp, đào tạo cho các doanh nghiệp về chuyển đổi số.

GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CHUYỂN ĐỔI SỐ (SMEDX).

Đăng lúc: 05/04/2024 00:00:00 (GMT+7)

GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CHUYỂN ĐỔI SỐ (SMEDX).

Chương trình nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số thành công theo mục tiêu của “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số” tại Quyết định số 377/QĐ-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2021. Đây là cơ sở pháp lý thu hút các doanh nghiệp nền tảng số, cơ quan, tổ chức, hiệp hội, viện, trường có các công nghệ số, nền tảng số và các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Chương trình gồm các hoạt động chính:
Thứ nhất là, Lựa chọn các nền tảng xuất sắc tham gia Chương trình; trong đó nghiên cứu, xây dựng Danh mục các nhóm nền tảng số mà các doanh nghiệp SMEs cần đó là các lĩnh vực Quản trị và nghiệp vụ quản lý; Khách hàng và thị trường; Hạ tầng công nghệ và an ninh mạng; nghiệp vụ chuyên ngành. Thông qua danh mục các nhóm nền tảng số phục vụ chuyển đối số cho các doanh nghiệp SMES là cơ sở để đánh giá, lựa chọn các nền tảng số tham gia Chương trình. Danh mục này sẽ được thường xuyên đánh giá, sửa đổi, cập nhật phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp và tình hình thực tế.
Thứ hai là,Cổng thông tin điện tử của Chương trình tại địa chỉ http://smedx.vn để cung cấp thông tin về Chương trình; cung cấp kiến thức, tài liệu về chuyển đổi số doanh nghiệp; là đầu mối cho các doanh nghiệp SMES đăng ký tham gia Chương trình và sử dụng các nền tảng số của Chương trình; là sàn giao dịch hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số.
Thứ ba là,Xây dựng tài liệu, ấn phẩm, chiến dịch truyền thông về Chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như qua các mạng xã hội. Thường xuyên cung cấp thông tin về các hoạt động của Chương trình; phối hợp và tăng cường kiểm soát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các thông tin xấu, độc hại sai sự thật về các nội dung của chương trình.
Thứ tư là,Triển khai các khóa tập huấn, đào tạo về chuyển đổi số cho doanh nghiệp; tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương và các hiệp hội, các bên có liên quan để triển khai Chương trình; xây dựng các tài liệu, công cụ dữ liệu hỗ trợ; tổ chức Mạng lưới chuyên gia tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp SMEs. Để triển khai chương trình một cách đồng bộ, toàn diện, Bộ Thông tin và Truyền thông giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, truyền thông về chuyển đổi số cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn; vận động các doanh nghiệp tham gia Chương trình, sử dụng các nền tảng số để chuyển đổi số tại địa chỉ http://smedx.vn; Ưu tiên sử dụng nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương được quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017) để hỗ trợ các doanh nghiệp SMEs trên địa bàn tham gia Chương trình này; chú trọng việc tổ chức các cuộc hội thảo, tập huấn về chuyển đổi số cho doanh nghiệp, đào tạo cho các doanh nghiệp về chuyển đổi số.